Privacy & Disclaimer

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. In dit document lichten wij toe waarom Verzekeringskantoor Gillis BV uw persoonsgegevens verzamelt, wat wij er mee doen en welke rechte u heeft. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking is Verzekeringskantoor Gillis BV, Aalstersesteenweg 195, 9400 Ninove, BE0400.299.796.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kan u steeds met ons contact opnemen via info@gillinv.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

 

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens? 

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten alsook wanneer u op onze bemiddeling beroep doet inzake bancaire producten. 

Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens verwerken. 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten.

Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten. 

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor? 

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften en bancaire behoeften in te schatten. Meestal geeft u ons deze gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij deze gegevens verkrijgen via derde partijen.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. 

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens? 

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en bancaire producten, alsook voor de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor. 

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen. 

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. 

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor? 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag of verzoek in verband met uw verzekeringsbehoefte of bancaire behoefte. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. 

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden? 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij of bankinstelling met wie u uiteindelijk via onze bemiddeling een verzekeringsovereenkomst of bancair product afsluit. 

Uw gegevens kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, doch steeds onder controle van ons kantoor. 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. 

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat uw dossier of relatie actief is en na het einde van onze overeenkomst gedurende de termijn die de regelgever oplegt of die noodzakelijk is in het belang van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hebben we uw gegevens bekomen of worden deze uitsluitend verwerkt in het kader van direct marketing dan bewaren we uw gegevens gedurende 2 jaar. 

 

Minderjarigen

Wij verwerken in beginsel geen persoonsgegevens van en over minderjarigen. In elk geval verwerken wij nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger die vereist is om de producten en diensten van ons te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. 

Als er toch te goeder trouw persoonsgegevens van minderjarigen zouden verwerkt worden, zullen wij deze zo snel mogelijk na kennisname wissen. 

 

Uw rechten 

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met het Verzekeringskantoor Gillis BV, info@gillisnv.be.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij het Verzekeringskantoor Gillis BV, info@gillisnv.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. 

 

Klachten 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).