Ons aanbod

Dossier mobiliteit

Autoverzekering

Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek. De Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto, kortweg de BA Autoverzekering, vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Dit is iedereen aan wie je schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht hebt ; de weggebruikers, de passagiers, de wegbeheerder,… enzovoort. Ook indien je een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let je er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Omdat ze wettelijk verplicht is, voorziet de wet een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA Autoverzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in de Modelovereenkomst, maar de verzekeraars geven op verschillende vlakken meer dekking. 

 

Omnium

In tegenstelling tot de dekking van de BA autoverzekering, waar de bepalingen ervan op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumverzekering contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van toepassing die gedicteerd worden in de algemene verzekeringswet.

De volledige omnium, ook wel volledige casco genoemd, dekt de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen, Aanrijding door dieren en eigen schade aan het voertuig. 

Er kan ook geopteerd worden voor een mini omnium of mini casco, waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. Uiteraard kunnen op de markt naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

 

Ongevallen bestuurder

Wie zelf aansprakelijk is voor de schade, is geen derde. Hij of zij zal dus niet vergoed worden door de BA Autoverzekering voor zijn of haar eigen schade. Daarvoor bestaan er aanvullende verzekeringen en waarborgen, zoals de bestuurdersverzekering die de lichamelijke schade van de bestuurder zal vergoeden.

 

Bijstand

De bijstand aan voertuigen zorgt voor pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of een ongeluk. Sommige verzekeringen stellen ook een vervangingswagen ter beschikking. De bedoeling is dat je snel en doeltreffend je weg kan voortzetten zowel in België als in het buitenland, bijvoorbeeld in geval van een ongeval, tanken van verkeerde brandstof, lekke band, platte batterij, elektrisch probleem,... Ofwel lost de pechverhelper het technisch probleem ter plaatse op, ofwel wordt het voertuig weggesleept naar een garage en ontvangt de verzekerde eventueel een vervangingsvoertuig.

 

Fietsomnium

De waarborg fietsomnium dekt diefstal en materiële schade aan de verzekerde fiets.

 

 

Dossier wonen

Brandverzekering

De brandverzekering, ook wel de woningverzekering genoemd, omvat heel wat meer dan alleen een dekking tegen brand. De brandverzekering vergoedt de materiële schade aan het gebouw die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, rook en roet, blikseminslag, aanbotsen door voorwerpen en dieren, schade aan het bebouw ten gevolge van diefstal of vandalisme, inwerking van elektriciteit, schade door water en stookolie, glasbraak, aanslagen en arbeidsconflicten, , storm, hagel, sneeuw of ijsdruk  en natuurrampen. 

De brandverzekering kan worden aangevuld met optionele of facultatieve waarborgen zoals de dekking diefstal en de dekking indirecte verliezen.

 

Diefstal

De diefstalverzekering is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering ze niet standaard bevat. Je moet deze dekking onderschrijven bovenop de "gewone" brandverzekering.  Als je de dekking diefstal onderschrijft bij jouw brandverzekering, bescherm je je tegen diefstal en vandalisme. 

Met jaarlijks 75.000 diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen.

 

Alle risico's juwelen

Deze waarborg dekt de diefstal, het verlies alsook elke schade aan de juwelen welke opgenomen zijn in de onderschreven verzekeringspolis.

 

 

Dossier aansprakelijkheid

BA privé-leven (familiale)

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid privé-leven,, beter gekend als de familiale verzekering, vergoedt de schade waarvoor je in je privéleven burgerlijk aansprakelijk bent, wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten jouw contractuele verplichtingen. 

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van je vermogen tegen de financiële gevolgen van jouw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die je aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als je burgerlijk aansprakelijk bent, ben je verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door jouw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat je met heel je vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar ook voor die van je kinderen, voor de schade veroorzaakt door jouw dieren, jouw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan je eigenaar bent. 

Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd.

 

BA onderwijzer

 

BA jacht

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Jacht is een wettelijk verplichte verzekering voor elke jager. Deze waarborg dekt de lichamelijke en materiële schade welke u  per ongeluk veroorzaakt aan derden tijdens de jacht.

De dekking kan worden uitgebreid voor de schade veroorzaakt door de honden van de jager, de jachtopzieners en drijvers, door de buitenlandse genodigde ‘jagers’ en door de aangestelden van de jachtopzieners.

 

BA organisator

Teneinde u als organisator  van één of andere activiteit te beschermen tegen de zware financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims, sluit u best een verzekering BA organisator af. Deze verzekering waarborgt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie bij een ongeval waarbij een derde partij lichamelijke of stoffelijke schade opliep. De schade kan veroorzaakt zijn door de leden van de organisatie en hun aangestelden of het materiaal of de tent of het gebouw dat aan de organisatie ter beschikking werd gesteld.

 

Huispersoneel

De verzekering huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering. Ze vergoedt jouw personeel voor hun lichamelijke schade als gevolg van een ongeval terwijl ze voor jou of jouw gezin aan het werk zijn. Hetzelfde geldt voor een ongeval op de weg van en naar hun "werkplek", namelijk jouw woning.

Het moet dus wel degelijk gaan om ongevallen die zich voordoen in de professionele sfeer of op de normale weg van en naar de werkplek. Als een vriendin op vrijdagnamiddag komt poetsen - en je haar daarvoor betaalt - en ze valt van een ladder, is ze verzekerd. Komt ze op zondag op de koffie en valt ze van de trap, dan is ze daarvoor niet verzekerd.

 

 

Dossier financiële bescherming

Pensioensparen

Om te vermijden dat je levensstandaard na je pensionering zal dalen, kan je zelf al iets doen. Naast wat je via het werk aan aanvullend pensioen kan opbouwen in een pensioenplan (als je werkgever dat voorziet), kan je een eigen spaarpotje aanleggen om jouw wettelijk pensioen aan te vullen en jouw levensstandaard op peil te houden na uw pensionering. 

Bovendien is pensioensparen fiscaal aftrekbaar. Je kan de betaalde premie dus fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

 

Schuldsaldo

Een schuldsaldoverzekering betaalt het openstaande bedrag van de lening helemaal of gedeeltelijk terug aan de bank indien je zou overlijden voor de lening volledig afgelost is. Zo moeten je partner (of je erfgenamen) niet instaan voor de verdere aflossing van de hypothecaire lening.

Meestal biedt de bank een schuldsaldoverzekering aan. Als je die neemt, krijg je doorgaans een korting op de intrestvoet van je lening, waardoor je maandelijkse afbetaling wat lager zal zijn.

Toch maak je maar beter de rekensom. Vergelijk hoeveel je elders voor je schuldsaldoverzekering zou betalen en bekijk wat voordeliger is: de verzekering nemen bij de bank waar je leent en daardoor een lagere afbetaling genieten of een schuldsaldoverzekering die goedkoper is maar daarvoor de korting op de intrestvoet van je lening laten vallen.

 

Langetermijnsparen

Net zoals bij het pensioensparen kan je genieten van een fiscaal voordeel voor langetermijnsparen. Het bedrag dat je jaarlijks maximaal kan inbrengen hangt af van jouw beroepsinkomsten, maar is wel begrensd Je krijgt van de fiscus 30% terug van je betaalde premie.

Opgelet, je kan slechts genieten van een fiscaal voordeel in het kader van langetermijnsparen voor zover je niet reeds een fiscaal voordeel geniet in het kader van het verwerven van een eigen woning.

 

 

Dossier zorg

Persoonlijke ongevallen

 

Hospitalisatie

De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten.

Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf zou moeten betalen nadat het ziekenfonds is tussengekomen.

 

Zorgverzekering

 

Uitvaartverzekering

 

 

Dossier reizen

Reisbijstand

Als je veilig en met een gerust hart op reis wilt vertrekken, is het aan te raden voor je vertrekt een reisbijstandsverzekering af te sluiten. Een reisbijstandsverzekering dient om de uitgaven die je in het buitenland doet in geval van ziekte, ongeval, overlijden of andere dringende zaken te dekken. Ook technische bijstand wordt in de verzekering opgenomen.

 

Reisannuleringsverzekering

Soms is een reis ver op voorhand geboekt. Onvoorziene omstandigheden kunnen altijd nog opduiken voor het vertrek: een ziekte, een overlijden of een geval van overmacht kunnen er soms toe leiden dat je je reis in het buitenland of in België moet annuleren.

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat jij en jouw gezin zouden lijden omdat je een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van de niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis.