Ons aanbod

Dossier rollend materiaal

Autoverzekering

Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek. De Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto, kortweg de BA Autoverzekering, vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Dit is iedereen aan wie je schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht hebt ; de weggebruikers, de passagiers, de wegbeheerder,… enzovoort. Ook indien je een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let je er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Omdat ze wettelijk verplicht is, voorziet de wet een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA Autoverzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in de Modelovereenkomst, maar de verzekeraars geven op verschillende vlakken meer dekking.

 

Omnium

In tegenstelling tot de dekking van de BA autoverzekering, waar de bepalingen ervan op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumverzekering contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van toepassing die gedicteerd worden in de algemene verzekeringswet.

De volledige omnium, ook wel volledige casco genoemd, dekt de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen, Aanrijding door dieren en eigen schade aan het voertuig. 

Er kan ook geopteerd worden voor een mini omnium of mini casco, waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. Uiteraard kunnen op de markt naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

 

Ongevallen bestuurder

Wie zelf aansprakelijk is voor de schade, is geen derde. Hij of zij zal dus niet vergoed worden door de BA Autoverzekering voor zijn of haar eigen schade. Daarvoor bestaan er aanvullende verzekeringen en waarborgen, zoals de bestuurdersverzekering die de lichamelijke schade van de bestuurder zal vergoeden.

 

Bijstand

De bijstand aan voertuigen zorgt voor pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of een ongeluk. Sommige verzekeringen stellen ook een vervangingswagen ter beschikking. De bedoeling is dat je snel en doeltreffend je weg kan voortzetten zowel in België als in het buitenland, bijvoorbeeld in geval van een ongeval, tanken van verkeerde brandstof, lekke band, platte batterij, elektrisch probleem,... Ofwel lost de pechverhelper het technisch probleem ter plaatse op, ofwel wordt het voertuig weggesleept naar een garage en ontvangt de verzekerde eventueel een vervangingsvoertuig.

 

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering bij je autoverzekering is niet verplicht zoals de BA Autoverzekering. Toch is het aangewezen deze waarborg mee af te sluiten van zodra je een voertuig in het verkeer brengt.

Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval.

Ben je in je recht? Dan moet er verhaal uitgeoefend worden tegen de aansprakelijke voor het ongeval. 

Ben je in fout? Dan verdedigt de rechtsbijstandverzekering je belangen inzake het verhaal dat de andere partij zal instellen.

Als verzekeringnemer kies je zelf wie je aanstelt als advocaat. 

Naast deze basisprincipes vind je op de verzekeringsmarkt verschillende bijkomende dekkingen zoals:

- de dekking in geval van insolventie van derden

- de terugbetaling van douanerechten

- contractuele geschillen (problemen met garagist, koper, verkoper, …)

- voorschieten van te betalen bedragen

 

 

Dossier patrimonium

Brandverzekering

De brandverzekering omvat heel wat meer dan alleen een dekking tegen brand. De brandverzekering vergoedt de materiële schade aan het gebouw die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, rook en roet, blikseminslag, aanbotsen door voorwerpen en dieren, schade aan het bebouw ten gevolge van diefstal of vandalisme, inwerking van elektriciteit, schade door water en stookolie, glasbraak, aanslagen en arbeidsconflicten, storm, hagel, sneeuw of ijsdruk  en natuurrampen. 

De brandverzekering kan worden aangevuld met optionele of facultatieve waarborgen.

 

Bedrijfsschade na brand

De verzekering bedrijfsschade kan u reden van een eventueel faillissement na een zware brand ! 

Tijdens de periode van wederopbouw en heropstarten moet uw onderneming haar financiële verbintenissen blijven nakomen en haar vaste lasten blijven betalen, terwijl haar omzet gedaald is. de verzekering bedrijfsschade biedt u financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagd wordt.

Afhankelijk van uw activiteit, bestaan er verschillende formules.

 

Diefstal

 

Alle risico's elektronica

 

Alle bouwplaatrisico's

 

 

Dossier aansprakelijkheid